Statut

STATUT FUNDACJI ARHELAN – SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ARHELAN – SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI. Zwana dalej
„Fundacją”, została ustanowiona przez następujące osoby (zwane dalej „Fundatorami”):

– Helenę Burzyńską
– Mirosława Burzyńskiego

Fundację powołano aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza. Tożsamość notariusz ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych okazanych przy niniejszym akcie. Fundacja działa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą fundacji jest Bielsk Podlaski.

4. Fundacja może zakładać przedstawicielstwa za granicą, może się połączyć z inną fundacją krajową lub zagraniczną o takich samych celach na warunkach uzgodnionych przez obie fundacje.

II. Cele i zasady działania fundacji

§ 2.

1) Celami fundacji są:

1. Działalność dobroczynna na rzecz osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie, a w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych oraz migrantów, pomoc społeczna oraz wyrównywanie ich szans.

2. Propagowanie idei przedsiębiorczej filantropii i kreatywnego kapitalizmu, rozumianych jako stosowanie mechanizmów rynkowych w projektach społecznych.

3. Angażowanie środowiska biznesu w innowacyjną pomoc osobom marginalizowanym i wykluczonym społecznie.

4. Tworzenie i realizacja programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej i wyrównaniu szans osób marginalizowanych lub wykluczonych.

5. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, migrantów.

6. Realizacja projektów i działań na rzecz polityki równych szans, pokoju i poszanowania praw człowieka.

7. Działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

8. Podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

9. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, a w szczególności rozwój przedsiębiorczości społecznej.

10. Działania na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.

11. Wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania lokalnych społeczności i grup zmarginalizowanych.

12. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami .

13. Promocja i organizacja wolontariatu.

14.Systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności produkowanej w nadmiarze lub innej żywności, która z różnych przyczyn nie może trafić na rynek konsumencki.

15. Zapobieganie zjawisku niedożywiania poprzez wspieranie żywnością organizacji pozarządowych i innych instytucji prowadzących bezpośrednią pomoc potrzebującym.

16. Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w tym zbiórek żywności.

17. Edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia.

18. Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności.

19. Działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych w tym podejmowania tematyki zdrowej żywności.

20. Działalność na polu pomocy społecznej.

21. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i patologicznie zagrożonych.

22. Promowanie działań statutowych i angażowanie w nie wolontariatu.

2) Cele fundacji mogą być realizowane poprzez:

1. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

2. Wszechstronne merytoryczne i finansowe wsparcie osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie, a w przypadku  niepełnosprawnych – w wybranych przypadkach także ich opiekunów.

3. Organizację imprez plenerowych, sportowych, artystycznych, spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, wykładów, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych zgrupowań formacyjnych, wycieczek i obozów szkoleniowych oraz imprez rekreacyjnych służących promocji lub pozyskiwaniu środków na działalność Fundacji.

4. Organizowanie i realizacje przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji.

5. Inicjowanie i realizację akcji społecznych na rzecz celów Fundacji.

6. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów użytecznych społecznie.

7. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Fundacji.

8. Aktywną współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym oraz ze środkami masowego przekazu i innych instytucjami publicznymi w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

9. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, kościelnych stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

10. Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

11. Aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i ekonomicznych.

12. Prowadzenie działań charytatywnych.

13. Promocję i wsparcie wolontariatu.

14. Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.

3) W swoim działaniu Fundacja kieruje się zasadami określonymi w niniejszym statucie oraz przepisami prawa dotyczącymi jej działalności

III. Majątek i dochody fundacji

§ 3.

1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000 złotych oraz dochody fundacji, które mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji i dotacji osób prawnych,
c) dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej i inne podmioty,
d) grantów i innych funduszy celowych,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących działalności statutowej
g) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
h) dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych,
i) innego rodzaju przysporzeń majątkowych, zarówno rzeczowych jak i finansowych, w złotych polskich i w dewizach poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

2. Kwota 3 000 złotych z sumy przekazanej na fundusz założycielski przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz środki finansowe nieruchomości i ruchomości nabyte lub uzyskane przez Fundację w toku działalności.

4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy postanowili inaczej.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

IV. Działalność gospodarcza fundacji

§ 4.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

V. Organy fundacji

§ 5.

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§ 6.

1. Rada Fundacji składa się z fundatorów.

2. Kadencja Rady Fundacji jest nieograniczona.

3. Do zakresu dzielności Rady Fundacji należy:
a) określenie kierunków działalności i sposobów realizacji celów Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członka Zarządu Fundacji.

§ 7.

1. Zarząd fundacji jest jednoosobowy.

2.Prezes Zarządu organizuje pracę fundacji w sposób zgodny z celami fundacji i obowiązującymi przepisami prawa, reprezentuje fundację na zewnątrz oraz zaciąga w imieniu fundacji zobowiązania.

3.Prezes Zarządu jest powoływany na czas nieokreślony z możliwością jego odwoływania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia

§ 8.

1. Zarząd może zatrudniać pracowników.

2.Prezes Zarządu składa coroczne sprawozdanie z prowadzonej dzielności oraz przedstawiciela fundatorowi do zatwierdzenia roczny plan działania i budżet – dotyczy to w szczególności działalności gospodarczej.

VI. Zmiana Statutu fundacji

§ 9.

1. Statut może zostać zmieniony.

2. Zmiany statutu dokonują Fundatorzy w drodze uchwały własnej.

VII. Likwidacja fundacji

§ 10.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych niezbędnych do jej prowadzenia oraz w przypadku zrealizowania celów, do których została powołana.
2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmują Fundatorzy.
3. Likwidację fundacji prowadzi Zarząd.

VII. Postanowienia końcowe

§ 11.

1. Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania i cele fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.